Voorwaarden

Algemene gebruikersvoorwaarden Autoinkoopspecialist.nl

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • – Autoinkoopspecialist.nl: Het online platform Autoinkoopspecialist.nl en haar aanverwante websites (zie pagina 6), waarop vraag en aanbod met betrekking tot nieuwe en gebruikte voertuigen en soortgelijke producten samen komen. Autoinkoopspecialist.nl is ingeschreven als Autoinkoopspecialist.nl in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64623122;
 • Aanbieder: De consument (particuliere voertuig verkoper) die een voertuig aanbiedt via/aan Autoinkoopspecialist.nl;
 • Bieder: Erkende autobedrijven, erkende handelaren, erkende merkdealers (voorzien van geldig RDW inschijvingsnummer). Uitsluitend deze partijen hebben de gelegenheid tot het uitbrengen van een bod via Autoinkoopspecialist.nl;
 • Koper: De bieder wiens bod geaccepteerd is, waardoor een koopovereenkomst met de Aanbieder is bereikt;
 • Diensten: de dienstverlening van Autoinkoopspecialist.nl;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Autoinkoopspecialist.nl en de Aanbieder op grond waarvan Autoinkoopspecialist.nl haar diensten aan de Aanbieder ter beschikking stelt;
 • Koopovereenkomst: De uiteindelijke overeenkomst met betrekking tot de (ver)koop van het door Aanbieder aangeboden voertuig aan Bieder. Autoinkoopspecialist.nl is geen partij bij deze overeenkomst.
 • Verkoper: De consument of de gemachtigde vertegenwoordiger van de consument die een Voertuig heeft aangeboden en die een bieding heeft geaccepteerd;
 • Voertuig: Een voertuig, zijnde een personenauto, bedrijfsauto, vrachtwagen, trailer, motorfiets, scooter, caravan of camper, of ieder ander voertuig of vaartuig welke door Aanbieder ter verkoop wordt aangeboden via Autoinkoopspecialist.nl;
 • Website: de website www.autoinkoopspecialist.nl en/of een der aanverwante websites.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of al het gebruik van de diensten van Autoinkoopspecialist.nl. De algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst tussen Autoinkoopspecialist.nl en de Aanbieder.
 2. De verzending van een inschrijving door de Aanbieder voor de diensten van Autoinkoopspecialist.nl (dit kan zijn het aanmelden van een voertuig) geldt als een instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen wordt. De toepasselijkheid van eventuele door de Aanbieder gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigbare bepalingen van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 2. Dienstverlening

 1. Autoinkoopspecialist.nl probeert aanbieders (particulier voertuig verkoper) en vragers van voertuigen (Erkende autobedrijven, erkende handelaren, erkende merkdealers) tot elkaar te brengen. Autoinkoopspecialist.nl heeft daarbij slechts een faciliterende rol: Autoinkoopspecialist.nl wordt nimmer partij bij enige overeenkomst die gesloten wordt door de Aanbieder en een andere partij (bijvoorbeeld een koper) door gebruikmaking van de diensten van Autoinkoopspecialist.nl. Dientengevolge kan Autoinkoopspecialist.nl op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor hetgeen zich tussen de Aanbieder en een andere partij afspeelt.
 2. Autoinkoopspecialist.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van de website. Sommige informatie op de website is echter door derden verstrekt. Voor deze informatie draagt Autoinkoopspecialist.nl geen enkele verantwoordelijkheid. De Aanbieder en iedere andere gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, de correctheid en de volledigheid van de door hen aangeleverde informatie.
 3. In het geval dit noodzakelijk is voor het onderhoud of de kwaliteit van de dienstverlening, is Autoinkoopspecialist.nl gerechtigd de website zonder voorafgaande mededeling tijdelijk buiten gebruik te stellen of het gebruik van de website te beperken, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding voor de Aanbieder ontstaat. Deze bepaling geldt tevens wanneer de website tijdelijk buiten gebruik is zonder toedoen van Autoinkoopspecialist.nl.
 4. Autoinkoopspecialist.nl bevat verwijzingen naar websites van derden. Autoinkoopspecialist.nl heeft geen enkele zeggenschap over (de inhoud van) deze websites, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
 5. Alle gesprekken omtrent het voertuig worden bij AutoInkoopSpecialist.nl opgenomen voor trainings- en/of registratie doeleinden.

Artikel 3. Gebruik dienst door Aanbieder

 1. Autoinkoopspecialist.nl is een platform dat uitsluitend is bedoeld om de Aanbieder (particuliere voertuigverkoper c.q. consument), en inkoper (RDW Erkende autobedrijven, erkende handelaren, erkende merkdealers) samen te brengen. Dit betekent dat ons platform niet is bedoeld voor het aanbieden van (over)voorraden van RDW erkende autobedrijven. Indien bij het afleveren van het voertuig bij koper blijkt dat het aangeboden voertuig is opgenomen in een bedrijfsvoorraad kan de koop zonder tussenkomst van een daartoe bevoegde rechter eenzijdig door bieder / koper worden ontbonden zonder dat daartoe enige vorm van schadevergoeding kan worden toegewezen. Er is dan in dit soort gevallen ook geen geldige koopovereenkomst tot stand gekomen.
 2. Bij het aanmelden van het Voertuig dient Aanbieder alle gevraagde informatie correct en volledig te verstrekken aan Autoinkoopspecialist.nl. Het gaat hierbij onder andere om het kenteken van het voertuig, een duidelijke omschrijving van het voertuig, foto’s van het voertuig, en een prijsstelling. De Aanbieder zal er zorg voor dragen dat de informatie in de door hem te plaatsen/geplaatste advertentie overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Schades aan het voertuig dienen uitdrukkelijk vermeld te worden, ook indien deze reeds hersteld zijn. De optische en technische staat van het voertuig dient zo zorgvuldig mogelijk beschreven te worden. Onder de optische staat worden onder andere verstaan; steenslag, krassen, deuken, schadeverleden, beschadigde velgen, roest, corrosie, kapotte bekleding, barsten en/of sterren in voorruit en een kapot cabrio dak. Onder de technische staat worden onder andere verstaan; zichtbare lekkages, storingen, controlelampjes die branden, hoorbare gebreken (denk hierbij aan bijvoorbeeld fuseekogels, cardanassen, wiellagers etc.), motoren die niet correct lopen en/of versnellingsbakken die niet naar behoren schakelen.
 3. Wanneer het voertuig van aanbieder van origine een niet Europese identiteit heeft, oftewel geïmporteerd is uit een niet Europees land (bijvoorbeeld VS of Canada) en/of een niet Europese uitvoering is, oftewel niet identiek aan een Europese uitvoering ( bijvoorbeeld spiegels met tekst, mijlentellers of oranje reflectoren in bumpers etc. ) dient aanbieder dit expliciet aan te geven tijdens het aanmelden van de auto in het veld ‘schades en/of bijzonderheden’ of dit te vermelden aan een van onze medewerkers.
 4. Door verzending van het aanmeldformulier m.b.t. het voertuig garandeert de Aanbieder dat alle gegevens, die in het kader van de dienstverlening aan Autoinkoopspecialist.nl verstrekt dienen te worden, volledig, juist en actueel zijn.
 5. Autoinkoopspecialist.nl is gerechtigd de teksten in een advertentie van de Aanbieder in te korten of te wijzingen. Tevens behoudt Autoinkoopspecialist.nl zich het recht voor advertenties te weigeren en/of te verwijderen indien de advertentie in strijd is met deze algemene voorwaarden of niet aansluit op het doel van Autoinkoopspecialist.nl, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht op schadevergoeding voor de Aanbieder.
 6. Door het plaatsen van de advertentie en/of het verstrekken van gegevens aan Autoinkoopspecialist.nl verklaart de Aanbieder hiertoe bevoegd te zijn of hiervoor toestemming te hebben. Tevens verklaart Aanbieder bevoegd te zijn tot verkoop van het betreffende voertuig.
 7. Het is Aanbieder niet toegestaan om gestolen/verduisterde voertuigen aan te bieden via Autoinkoopspecialist.nl, of om zaken die verboden zijn in Nederland aan te bieden. Bij overtreding van deze bepaling zal Autoinkoopspecialist.nl direct aangifte doen bij de daartoe bevoegde instanties.
 8. De overeenkomst tussen Autoinkoopspecialist.nl en Aanbieder komt tot stand op het moment waarop Autoinkoopspecialist.nl het aanbod van Aanbieder weergeeft op haar website. De overeenkomst komt tot een einde op het moment dat het aanbod van Aanbieder verwijderd wordt (bijvoorbeeld doordat een koop is gesloten).
 9. De (persoons-)gegevens die door middel van de website door de Aanbieder worden verkregen mogen uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen iedere vorm van ongevraagde communicatie.

Artikel 4. Werking veiling

 1. Nadat het voertuig succesvol is aangemeld en is goedgekeurd door Autoinkoopspecialist.nl, krijgt het voertuig een kavelnummer. Vanaf dit moment zal het voertuig gedurende 24 uur op een veiling worden aangeboden. Na het verstrijken van deze termijn kan er geen bod meer worden uitgebracht op het voertuig.
 2. Alleen door Autoinkoopspecialist.nl goedgekeurde dealers etc. kunnen een bod uitbrengen op de veiling.
 3. Na afloop van de veiling ontvangt de Aanbieder een e-mail met daarin de resultaten van de veiling (het hoogste bod van een Bieder met betrekking tot het voertuig). Op het moment dat Aanbieder in deze e-mail op ‘akkoord’ klikt accepteert hij het hoogste bod en komt de koopovereenkomst tussen Aanbieder en Bieder tot stand. De Aanbieder ontvangt de contactgegevens van de Koper. Aanbieder en Koper dienen onderling de betaling van de verkoopprijs en de wijze van levering af te spreken.
 4. Na acceptatie van een bod is Aanbieder verplicht om binnen 48 uur contact op te nemen met de Koper en om het voertuig binnen 14 dagen te leveren aan de Koper. Mocht het voor Aanbieder niet mogelijk zijn om contact te krijgen met Koper, dan dient Aanbieder Autoinkoopspecialist.nl hier per ommegaande van op de hoogte te houden.
 5. Levering van het voertuig is inclusief alle daarbij behorende documenten. Levering vindt plaats door middel van het bezorgen van het voertuig door Verkoper bij Koper, tenzij op voorhand anders door aanbieder aangegeven.
 6. Koper is verplicht het Voertuig daadwerkelijk af te nemen tegen de overeengekomen prijs, en de overeengekomen prijs daadwerkelijk aan Verkoper te betalen, tenzij het voertuig niet of niet volledig aan de omschrijving van Aanbieder blijkt te voldoen (zie ook artikel 3.1).
 7. Indien de Aanbieder het hoogste bod weigert, ontvangt Aanbieder na 6 uur nogmaals een e- mail van Autoinkoopspecialist.nl, en na twee weken nogmaals. Deze e-mails vallen onder de dienstverlening van Autoinkoopspecialist.nl.
 8. Autoinkoopspecialist.nl zal een voertuig maximaal drie keer aanbieden op de veiling, tenzij partijen iets anders overeenkomen.
 9. Na totstandkoming van een koopovereenkomst mag Aanbieder het voertuig niet meer op andere plaatsen of aan derden aanbieden.
 10. Alle bedragen (prijsstellingen, biedingen) zijn, tenzij anders aangegeven, in euro’s en inclusief BTW.

Artikel 5. Bemiddelingskosten

 1. De bemiddeling door Autoinkoopspecialist.nl is voor Aanbieder/Verkoper kosteloos.
 2. Indien Aanbieder na totstandkoming van de Koopovereenkomst verzuimt om over te gaan tot een tijdige en correcte levering van het voertuig aan Koper (conform artikel 4 van onderhavige algemene voorwaarden), is Aanbieder gehouden om aan Autoinkoopspecialist.nl de geleden (omzet) schade te vergoeden, die Autoinkoopspecialist.nl lijdt als gevolg van het verzuim van Aanbieder (tenzij er sprake is van aantoonbare overmacht). Deze schade bedraagt 15% van de overeengekomen verkoopprijs met een minimumbedrag van € 300,- ex btw.
 3. In geval er sprake is van een situatie als in lid 2 omschreven, zal Autoinkoopspecialist.nl Aanbieder een factuur sturen met het te betalen bedrag aan schadevergoeding. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum door Aanbieder voldaan te worden middels storting of overmaking op de door Autoinkoopspecialist.nl aangewezen bankrekening. Indien de factuur niet binnen de gestelde termijn voldaan wordt zal Autoinkoopspecialist.nl Aanbieder eenmaal aanmanen om te betalen binnen een termijn van 5 werkdagen, waarna Autoinkoopspecialist.nl het recht verkrijgt om alle redelijke kosten (binnen en buiten rechte) ter verkrijging van volledige betaling op Aanbieder te verhalen.
 4. Aanbieder zal de te betalen schadevergoeding in geen geval kunnen verhalen op de Bieder/Koper.

Artikel 6. Gedragsregels

 1. De Aanbieder garandeert: – dat de inhoud van de door hem te plaatsen / geplaatste advertentie niet in strijd is met de in Nederland geldende wet en regelgeving, dan wel niet onrechtmatig is; – dat de inhoud van de door hem geplaatste advertentie volledig op de waarheid berust en dat geplaatste afbeeldingen onbewerkt en origineel zijn; – dat hij de belangen en de goede naam van Autoinkoopspecialist.nl niet zal schaden. De Aanbieder verklaart geen misbruik te zullen maken van de diensten van Autoinkoopspecialist.nl.
 2. De Aanbieder die in strijd met deze algemene voorwaarden handelt kan door Autoinkoopspecialist.nl uitgesloten worden van verder gebruik van de website en de diensten. Een en ander onverlet de volledige nakoming van de betalingsverplichting te vorderen, nadere maat regelen te nemen en, indien nodig, het gedrag van de Aanbieder te melden bij de daarvoor bevoegde instantie.

Artikel 7. Herroepingsrecht

 1. De tussen Koper en Verkoper tot stand gekomen koopovereenkomst kan niet worden herroepen.
 2. De overeenkomst tussen Aanbieder en Autoinkoopspecialist.nl kan worden herroepen binnen een termijn van 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Aanbieder stemt ermee in dat dit herroepingsrecht vervalt zodra binnen deze herroepingstermijn een koopovereenkomst tot stand komt.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot Autoinkoopspecialist.nl, waaronder begrepen doch niet uitsluitend de website, de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, geluidsmaterialen en merken, berusten bij Autoinkoopspecialist.nl en/of haar licentiegevers.
 2. De rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de materialen (advertenties en/of andere berichten) die onmiskenbaar door de Aanbieder of een gebruiker van de website zijn aangeleverd, blijven berusten bij de Aanbieder of de gebruiker van de website.
 3. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (adverteerder, de Aanbieder) om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. Autoinkoopspecialist.nl staat hier buiten en is dus geen partij en speelt hierbij geen rol.

Artikel 9. Overmacht

 1. Autoinkoopspecialist.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
 2. Overmacht geeft de Aanbieder geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding.
 3. Indien Aanbieder zich beroept op overmacht, berust de bewijslast op hem/haar. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet – voorzien, waarop Autoinkoopspecialist.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Autoinkoopspecialist.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Storingen met betrekking tot de beschikbaarheid van het internet en werkstakingen in het bedrijf van Autoinkoopspecialist.nl of van derden daaronder begrepen.

Artikel 10. Klachten

 1. Indien de Aanbieder een klacht heeft met betrekking tot Autoinkoopspecialist.nl, de diensten of de website, dient de Aanbieder deze klacht schriftelijk en onderbouwd kenbaar te maken via contact@autoinkoopspecialist.nl.
 2. Autoinkoopspecialist.nl zal binnen 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht reageren. Indien de klacht gegrond is zal Autoinkoopspecialist.nl al het mogelijke in werking stellen om de klacht ten behoeve van de Aanbieder te behandelen.

Artikel 11. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten of rechtsverhoudingen van Autoinkoopspecialist.nl en de Aanbieder waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Alle geschillen tussen Autoinkoopspecialist.nl en een Aanbieder die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter. Niettemin hebben partijen het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijk arbitrage-commissie.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.

Aanverwante websites:

audi-inkoopspecialist.nl, bmwinkoopspecialist.nl, citroeninkoopspecialist.nl, ferrari-inkoopspecialist.nl, fordinkoopspecialist.nl, hondainkoopspecialist.nl, hyundai-inkoopspecialist.nl, jaguarinkoopspecialist.nl, jeepinkoopspecialist.nl, landroverinkoopspecialist.nl, mazdainkoopspecialist.nl, mercedesbenzinkoop.nl, mini-inkoopspecialist.nl, mitsubishi-inkoopspecialist.nl, nissaninkoopspecialist.nl, opelinkoopspecialist.nl, peugeotinkoopspecialist.nl, porscheinkoopspecialist.nl, renaultinkoopspecialist.nl, seatinkoopspecialist.nl, skodainkoopspecialist.nl, suzuki-inkoopspecialist.nl, toyotainkoopspecialist.nl, volkswageninkoop.nl, volvoinkoopspecialist.nl

Volg ons op social media

Copyright © 2020 - Auto Inkoop Specialist®
Alle rechten voorbehouden - The Netherlands